Νέα

H εταιρεία «Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 Ν. 4548/2018 ότι με το από 16.10.2020 πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλους τους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 136 παρ. 1 Ν. 4548/2018, αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της κατά το ποσό των Είκοσι Ενός Εκατομμυρίων Επτακοσίων Ενενήντα Εννιά Χιλιάδων Διακοσίων Ενενήντα Πέντε Ευρώ και Τεσσάρων Λεπτών (€21.799.295,04) μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά το ποσό των €0,48 (από €2 σε €1,52) και του σχηματισμού ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.2 του Ν. 4548/2018.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης αυτής:

 

«Θέμα Πρώτο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €21.799.295,04 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά το ποσό των €0.48 και σχηματισμό ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Η Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως καθολικής διαδόχου της αρχικώς συμβληθείσας εταιρείας «Home Holdings Α.Ε.», έχει υπεισέλθει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας αυτής από την από 16.12.2016 σύμβαση παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (Options Agreement) μεταξύ της «Home Holdings Α.Ε.», της εταιρείας «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε., της εταιρείας «Fivedunes Limited» και της «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (εφεξής η «Σύμβαση»).

 

Προς το σκοπό διευκόλυνσης της έκδοσης προνομιούχων μετοχών υπέρ της «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.», οι οποίες, σύμφωνα με τη Σύμβαση θα πρέπει ανέρχονται σε προσυμφωνημένο ποσοστό (7%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αποφασίζεται ομόφωνα:

 

(α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Είκοσι Ενός Εκατομμυρίων Επτακοσίων Ενενήντα Εννιά Χιλιάδων Διακοσίων Ενενήντα Πέντε Ευρώ και Τεσσάρων Λεπτών (€21.799.295,04) μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά το ποσό των €0,48 (από €2 σε €1,52) και του σχηματισμού ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.2 του Ν. 4548/2018. Σύμφωνα με το νόμο, το εν λόγω ειδικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς τον σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού ζημιών της Εταιρείας. Γίνεται μνεία ότι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους €21.799.295,04 που θα μεταφερθεί στο ως άνω ειδικό αποθεματικό συνιστά μέρος του μετοχικού κεφαλαίου (καταβληθέντος αποκλειστικά σε μετρητά) ύψους €46.000.000 (ίδια κεφάλαια ισολογισμού κατά ΔΠΧΑ συνολικού ύψους €43.766.606), της απορροφηθείσας από την Εταιρεία εταιρείας «Home Holdings Α.Ε.»

και

(β) Η τροποποίηση των παρ. 1 και 2 (με προσθήκη της παραγράφου 2.17) και κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 5

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα εννέα εκατομμύρια τριάντα μία χιλιάδες εκατόν Ευρώ και ενενήντα έξι Λεπτά (€ 69.031.100,96), διαιρούμενο σε σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ (45.415.198) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και πενήντα δύο Λεπτών (€1,52).

 

  1. Στο ποσό αυτό έφθασε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ως εξής:

2.1. Κατά την σύσταση της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε στο ποσό των δολαρίων Η.Π.Α. επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δολαρίων Η.Π.Α. τριακοσίων (300) και κατεβλήθη ολοσχερώς (Φ.Ε.Κ., Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 497/21.10.1957).

2.2. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεων των μετόχων που συνήλθε την 24.7.1971, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δολάρια Η.Π.Α. εννιακόσιες χιλιάδες (900.000), με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δολαρίων Η.Π.Α. τριακοσίων (300) και ανήλθε στο ποσό των δολαρίων Η.Π.Α. ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.650.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δολαρίων Η.Π.Α. τριακοσίων (300) (Φ.Ε.Κ., Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1945/14.9.1971).

2.3. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που συνήλθε την 24.8.1973, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δολάρια Η.Π.Α. ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.350.000) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δολαρίων Η.Π.Α. τριακοσίων (300) και ανήλθε στο ποσό των δολαρίων Η.Π.Α. τριών εκατομμυρίων (3.000.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δολαρίων Η.Π.Α. τριακοσίων (300) (Φ.Ε.Κ., Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1827/8.11.1973).

2.4. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που συνήλθε την 30.6.1977, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δολάρια Η.Π.Α. τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες εξακόσια (3.420.600) σύμφωνα με τον Νόμο 542/1977 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του ακινήτου της Εταιρίας που προέκυψε, με την έκδοση ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων δύο (11.402) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δολαρίων Η.Π.Α. τριακοσίων (300) και ανήλθε στο ποσό των δολαρίων Η.Π.Α. έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων (6.420.600), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσιες δύο (21.402) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δολαρίων Η.Π.Α. τριακοσίων (300) (Φ.Ε.Κ., Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 3019/4.10.1977).

2.5. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που συνήλθε την 3.12.1982, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δολάρια Η.Π.Α. τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια (4.914.600) σύμφωνα με το Νόμο 1249/1982, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο (16.382) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δολαρίων Η.Π.Α. τριακοσίων (300) και ανήλθε στο ποσό των δολαρίων Η.Π.Α. ένδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (11.335.200), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τέσσερις (37.784) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δολαρίων Η.Π.Α. τριακοσίων (300) (Φ.Ε.Κ., Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 341/2.3.1983).

2.6. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που συνήλθε την 28.8.1986, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δολάρια Η.Π.Α. πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (5.584.512) με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε (18.615) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δολαρίων Η.Π.Α. τριακοσίων (300) και ανήλθε στο ποσό των δολαρίων Η.Π.Α. δέκα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα (16.919.712), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα εννέα (56.399) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δολαρίων Η.Π.Α. τριακοσίων (300) (Φ.Ε.Κ., Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 3085/23.10.1986).

2.7. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που συνήλθε την 23.1.1987, τροποποιήθηκε το άρθρο 36 του Καταστατικού της Εταιρίας και το μετοχικό κεφάλαιο μετετράπη σε δραχμικό και συγκεκριμένα σε δραχμές συνολικά ένα δισεκατομμύριο διακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εβδομήντα δύο (1.278.991.072), ολοσχερώς καταβεβλημένο. Η τροποποίηση αυτή ενεκρίθη με απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ με αριθμό 459/01/Β/86/460 (Φ.Ε.Κ., ΤΑ.Ε. και Ε.Π.Ε. 439/10.4.1987).

2.8. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που συνήλθε την 23.9.1987 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τετρακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι οκτώ (467.998.928) και ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο επτακόσια σαράντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.746.990.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εννιακόσες ενενήντα (1.746.990) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) (Φ.Ε.Κ., ΤΑ.Ε. και Ε.Π.Ε. 2327/11.11.1987).

2.9. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που συνήλθε την 9.3.1988 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια ογδόντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (582.330.000), με την έκδοση πεντακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (582.330) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) και ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (2.329.320.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (2.329.320) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) (Φ.Ε.Κ., ΤΑ.Ε. και Ε.Π.Ε. 716/22.4.1988).

2.10. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που συνήλθε την 21.10.1988 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια τριακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (2.329.320.000), με την έκδοση α) ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (1.746.990) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) και β) πεντακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (582.330) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000), ως εξής: Α) Κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο εκατόν ογδόντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι (1.182.533.166), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Ε2665/84/πολ. 72/22.2.88 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Β) κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (1.146.786.834), με κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια εξακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες (4.658.640.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο α) σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα ονομαστικές μετοχές (3.493.980), ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) και β) ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (1. 164.660) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) (Φ.Ε.Κ., ΤΑ.Ε. και Ε.Π.Ε. 3538/2.12.1988).

2.11. Με αποφάσεις των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων που συνήλθαν την 4.12.1991 και την 15.10.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές οκτώ δισεκατομμύρια επτακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (8.745.800.000) με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (8.745.800) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) και ανήλθε σε δραχμές δεκατρία δισεκατομμύρια τετρακόσια τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (13.404.440.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (13.404.440) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000), εκ των οποίων α) τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (3.493.980) ονομαστικές και β) εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (9.910.460) ανώνυμες μετοχές (Φ.Ε.Κ., ΤΑ.Ε. και Ε.Π.Ε. 296/30.1.1992 και 5076/10.11.1992).

2.12. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνήλθε την 25.8.1993 απεφάσισε όλες οι μετοχές της Εταιρίας να είναι ανώνυμες και να μετατραπούν οι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (3.493.980) ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σε δραχμές δεκατρία δισεκατομμύρια τετρακόσια τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (13.404.440.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρέθηκε σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (13.404.440) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) (Φ.Ε.Κ., ΤΑ.Ε. και Ε.Π.Ε. 5464/24.9.1993).

2.13. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που συνήλθε την 15.3.2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (298.248.790), με κεφαλαιοποίηση τμήματος της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής ακινήτων της εταιρίας και ανήλθε σε δραχμές δέκα τρία δισεκατομμύρια επτακόσια δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (13.702.688.790), διαιρούμενο σε δέκα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (13.404.440) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων είκοσι δύο και είκοσι πέντε λεπτών (1.022,25).

Η αυτή Γενική Συνέλευση της 15.3.2001 απεφάσισε την έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ. Έτσι, το εκ δραχμών δεκατριών δισεκατομμυρίων επτακοσίων δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα (13.702.688.790) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, εκφραζόμενο σε Ευρώ, ανήλθε σε Ευρώ σαράντα εκατομμύρια διακόσες δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι (€40.213.320,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δέκα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (13.404.440), μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τριών (€3,00) (Φ.Ε.Κ., ΤΑ.Ε. και Ε.Π.Ε. 2151/11.04.2001).

2.14. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που συνήλθε την 27.6.2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ δέκα εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα (€ 10.053.330,00) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των υφισταμένων δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (13.404.440) μετοχών κατά εβδομήντα πέντε λεπτά του Ευρώ (€ 0,75), δηλαδή από Ευρώ τρία (€ 3,00) σε Ευρώ τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 3,75). Η αύξηση αυτή προήλθε με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) ποσού Ευρώ εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο και ένδεκα λεπτών (€9.540.102,11) από το αποθεματικό «Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Νόμου 2065/1992», β) ποσού Ευρώ πενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο και σαράντα τριών λεπτών (€ 52.452,43) από το αποθεματικό «Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», γ) ποσού Ευρώ τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι και ενενήντα εννέα λεπτών (€ 350.696,99) από έκτακτα αποθεματικά, δ) ποσού Ευρώ ογδόντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 81.898,34) από το αποθεματικό «Αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 8 του Νόμου 2579/1998», ε) ποσού Ευρώ δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα και εννέα λεπτών (13.739,09) από το αποθεματικό «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων», στ) ποσού Ευρώ ένδεκα χιλιάδων σαράντα έξι και δέκα οκτώ λεπτών (€ 11.046,18) από το αποθεματικό «Διαφορά από αναπροσαρμογή της αξίας συμμετοχών και χρεογράφων Νόμου 1249/1982» και ζ) ποσού Ευρώ τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων και ογδόντα έξι λεπτών (€ 3.394,86), που απέμεινε μετά την φορολόγηση με ποσοστό 35% ποσού Ευρώ πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και ογδόντα έξι λεπτών (€ 5.522,86), από το αποθεματικό «Αποθεματικό από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο» (έσοδα από τόκους καταθέσεων). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε Ευρώ πενήντα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα (€ 50.266.650,00) διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (13.404.440) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τριών και εβδομήντα πέντε λεπτών (€3,75).

2.15. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που συνήλθε την 29.6.2004 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ εξήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά και είκοσι επτά (€ 65.413.667,20) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των υφισταμένων δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (13.404.440) μετοχών κατά Ευρώ τέσσερα και ογδόντα οκτώ λεπτά (€4,88), δηλαδή από Ευρώ τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά (€3,75) σε Ευρώ οκτώ και εξήντα τρία λεπτά (€8,63). Η αύξηση αυτή προήλθε με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) ποσού Ευρώ εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο και σαράντα πέντε λεπτά (€65.303.342,45) από το αποθεματικό «Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Νόμου 3229/2004» και β) ποσού Ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 110.324,75) από το αποθεματικό από «Έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο», μετά την νόμιμη φορολόγησή του.

Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε Ευρώ εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσια δέκα επτά και είκοσι λεπτά (€ 115.680.317,20), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (13.404.440) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ οκτώ και εξήντα τρία λεπτά (€ 8,63).

2.16 Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μόνης μετόχου της Εταιρίας της 17.4.2018 αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρεία της μόνης μετόχου της, εταιρείας «Home Holdings Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», σύμφωνα με το Ν. 1297/1972 και τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69 – 77α Κ.Ν. 2190/1920 και, στα πλαίσια αυτά, το εξ Ευρώ 115.680.317,20 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αφενός μεν αυξήθηκε κατά την αποτιμηθείσα (δυνάμει της από 15.1.2018 έκθεσης αποτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Δημητρίου Σουρμπή (ΑΜΣΟΕΛ 16891) και Δέσποινας Μαρίνου (ΑΜΣΟΕΛ 17681), επί των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών κατά την 31.10.2017) καθαρή θέση της απορροφώμενης εταιρείας, ήτοι κατά Ευρώ 90.830.396 και αφετέρου μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 115.680.317,20, με ταυτόχρονη ακύρωση των 13.404.440 ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 8,63 Ευρώ εκάστης, που κατέχονταν από την απορροφώμενη εταιρεία «Home Holdings Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών». Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ ενενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι (€90.830.396), διαιρούμενο σε σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ (45.415.198) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ (€2) εκάστης.

2.17 Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 16.10.2020 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του είκοσι ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα εννιά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε Ευρώ και τεσσάρων Λεπτών (€21.799.295,04) μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας κατά €0,48 (από €2 σε €1,52) και του σχηματισμού ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.2 του Ν. 4548/2018. Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα εννέα εκατομμύρια τριάντα μία χιλιάδες εκατόν Ευρώ και ενενήντα έξι Λεπτά (€ 69.031.100,96), διαιρούμενο σε σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ (45.415.198) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και πενήντα δύο Λεπτών (€1,52).»

 

Γίνεται μνεία του γεγονότος ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 31 παρ. 2 και 30 παρ. 1-3 ν. 4548/2018, οι δανειστές απαιτήσεων κατά της Εταιρείας δύνανται, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από τη δημοσιότητα της απόφασης (στο Γ.Ε.ΜΗ. και το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας), να υποβάλουν αντιρρήσεις κατά της μείωσης αυτής.»

 

Η ως άνω απόφαση εγκρίθηκε με την με αριθμό 11536/26.10.2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΙΓΟ469ΗΕΘ-ΗΙΗ), η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2314688 στις 26.10.2020.

 

Για την «Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.»