Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

Dec 20 2017
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
 
Η ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 27 του ν.3461/2006 και τη σχετική από 29 Ιουνίου 2017 επιστολή της «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» («Κ.Α.Α.») ότι ολοκληρώθηκε την 29.6.2017 η καταχώρηση της HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ο «Προτείνων») στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου 114.870 κοινών ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς του Προτείνοντα, που ασκήθηκε, σε συνέχεια και σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 8/786/08.06.2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
Ως εκ τούτου, ο Προτείνων κατέχει σήμερα, άμεσα, συνολικά 13.404.440 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Read 9611 times