Η Εταιρία


ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:Γραφεία Διοικήσεως

Βασ. Σοφίας 46 ,115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 7281770 - Fax: 210 7281779
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Οικονομικές Υπηρεσίες

Βασ. Σοφίας 46 ,115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 72 81 771 - Fax: 210 72 81 779
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γενικές πληροφορίες

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E.

H εταιρία "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E." ιδρύθηκε το 1957 (ΦΕΚ 497/21.10.57) με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών (Α.Μ.Α.Ε.) 459/06/Β/86/07, με αριθμό ΓΕΜΗ 241601000 και με αρχική ονομασία "Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΠΕΖΑ Α.Ε.".

Έδρα της Εταιρίας έχει ορισθεί ο Δήμος Π. Φαλήρου. Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί στα εκατόν είκοσι (120) έτη μέχρι το 2077.

Σκοπός της Εταιρίας είναι:
1. Η ανέγερση και λειτουργία τουριστικών ξενοδοχείων πολυτελείας και κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχείρησης, είτε από την ίδια, είτε σε συνεργασία με άλλους ξενοδοχειακούς οργανισμούς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, η ενδεχόμενη παραχώρηση της εκμετάλλευσης ξενοδοχείων προς οποιονδήποτε τρίτο, η ενέργεια κάθε πιστωτικής εργασίας με κερδοσκοπικό σκοπό στον ξενοδοχειακό κλάδο, η ίδρυση τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, γραφείων ταξιδίων και γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών και γενικά κάθε άλλη κερδοσκοπική επιχείρηση ξενοδοχείου, τουριστικών περιπτέρων που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ξενοδοχειακή κερδοφόρα εργασία.
2. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, ανάπτυξη, κατασκευή, οργάνωση, διοίκηση, διεύθυνση, διαχείριση, εκμίσθωση, μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) και εγκαταστάσεων ειδικών τουριστικών υποδομών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Η ανέγερση, ανάπτυξη, κατασκευή, αξιοποίηση ή αγορά προς πώληση, μίσθωση, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως κατοικιών, τουριστικών ή μη, επιπλωμένων ή μη, εντός ή εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων της Εταιρίας και η αγορά, πώληση ή εκμίσθωση οικοπέδων για την δημιουργία και εγκατάσταση σε αυτά πάσης φύσεως κατοικιών ή άλλων εγκαταστάσεων τουριστικής εκμετάλλευσης.
4. Η μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών, κατασκευαστικών, οικοδομικών και συναφών έργων σε ιδιόκτητα ακίνητα ή ακίνητα τρίτων, που προορίζονται για ιδία χρήση, για λογαριασμό τρίτων ή/και προς μεταπώληση.
5. Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της υπόδειξης ευκαιριών και της μεσολάβησης για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης.
6. Κάθε παράπλευρη και/ή παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων και των εν γένει ακινήτων της Εταιρίας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων σε τρίτους με αντάλλαγμα, λειτουργία εντός ή εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων αναψυχής, διασκέδασης και ψυχαγωγίας (συμπεριλαμβανομένων μπαρ και night clubs), κέντρων άθλησης και υγιεινής, φυσιοθεραπείας, πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και κλινοστρωμνών, η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, η εκμετάλλευση κολυμβητικών δεξαμενών και οργανωμένων ακτών, η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εντός ή εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων, η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, τηρουμένων των ανά δραστηριότητα απαιτουμένων διατυπώσεων, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται από τις ειδικές κατά περίπτωση εκάστοτε υφιστάμενες διατάξεις.
7. Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα που αναπτύσσουν οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω δραστηριότητες, καθώς και/ή την δραστηριότητα της λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης πάσης φύσεως εμπορευμάτων, εντός των ξενοδοχειακών μονάδων και των εν γένει ακινήτων της Εταιρίας.

Ο σκοπός της Εταιρίας μεταβλήθηκε από την ίδρυσή της κατά το έτος 2003 (Φ.Ε.Κ. 8103/28.07.2003).

Η δραστηριότητα της Εταιρίας υπάγεται στον κλάδο 55 «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και ειδικότερα στον υποκλάδο 551.1 «Ξενοδοχεία και Μοτέλ με Εστιατόριο», 702.0 «Εκμίσθωση Ιδιόκτητων Ακινήτων», 632.1 «'Αλλες βοηθητικές χερσαίες μεταφορικές δραστηριότητες», 502.0 «Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2003) της Ε.Σ.Υ.Ε.