Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡ.1,2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ Ν.3461/2016

Dec 20 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 3461/2006, γνωστοποιεί ότι, την 12η Απριλίου 2017, κατήρτισε την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση που κατέθεσε την 22η Δεκεμβρίου 2016 η εταιρεία «Home Holdings Α.Ε.» για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, λόγω απόκτησης του 97,27% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου συνοδεύεται από την με ημερομηνία 11 Απριλίου 2017 Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου της Εταιρείας «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.».
 
Η αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου θα είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.ionianhe.gr) και της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) από την 18η Απριλίου 2017. Επίσης, αντίτυπα αυτών των εγγράφων θα είναι διαθέσιμα από την ανωτέρω ημερομηνία και καθ’ όλη την Περίοδο Αποδοχής στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της (Λεωφ. Αθηνών 77, 104 47 Αθήνα).
Read 4851 times