Νέα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΈΤΟΥΣ 2016

Dec 20 2017
Το 2016, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,2 εκατ. έναντι Ευρώ 6,8 εκατ. πέρυσι. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 29,0 εκατ., έναντι Ευρώ 29,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη χρήση του 2015.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 0,5 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 1,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Read 7369 times