Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Dec 20 2017
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ
«HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ € 10,02 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
(σύμφωνα με το Ν. 3461/2006)
5 Απριλίου 2017
Ανακοινώνεται ότι, την 4η Απριλίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν.3461/2006 (ο «Νόμος»), όπως ισχύει, το πληροφοριακό δελτίο (το «Πληροφοριακό Δελτίο») της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») που η εταιρεία με την επωνυμία «HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Home Holdings Α.Ε.» (ο «Προτείνων») είχε απευθύνει προς τους μετόχους της εταιρείας «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»). Ο Προτείνων, την 22η Δεκεμβρίου 2016 υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση καταθέτοντας σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») και ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου.
 
1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Το Πληροφοριακό Δελτίο, ως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι δηλώσεις αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, θα διατίθενται δωρεάν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (ο «Διαχειριστής»), από την 7η Απριλίου 2017 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται). Επίσης, οι μέτοχοι θα μπορούν από τις 07.04.2017 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου, από την έδρα του Συμβούλου του Προτείνοντος, ήτοι της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. (Διεύθυνση Investment Banking & Principal Capital Strategies) (ο «Σύμβουλος»), στην οδό Φιλελλήνων 10, 10557, Αθήνα.
Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 7η Απριλίου 2017 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου, www.eurobank.gr (https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr), στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.ionianhe.gr/Page/) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (η «Ε.Χ.Α.Ε.») www.helex.gr (http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informativematerial).
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Στις 27 Οκτωβρίου 2016, η τράπεζα «Alpha Bank Α.Ε.» (η «Alpha»), ο Προτείνων και οι μέτοχοι του Προτείνοντος, «D-Marine Investments Holding B.V.» και «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.» (καθένας από τους οποίους κατέχει το 50% του μετοχικού του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου χωρίς να ελέγχει κατά τον ν. 3556/2007 τον Προτείνοντα) (από κοινού οι «Μέτοχοι του Προτείνοντα»), συνήψαν σύμβαση πώλησης μετοχών (η «Σύμβαση Πώλησης Μετοχών») σχετικά με τη μεταβίβαση 13.039.063 Μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η οποία καθορίζει τους όρους πώλησης των ως άνω Μετοχών από την Alpha στον Προτείνοντα.
Στις 16 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση από την Alpha στον Προτείνοντα 13.039.063 Μετοχών της Εταιρείας. Το τίμημα της συναλλαγής για το 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανήλθε σε €76,1 εκατ. ή €5,83 ανά μετοχή.
 
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της προαναφερθείσας συναλλαγής, δημιουργήθηκε για τον Προτείνοντα η υποχρέωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου.
Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα (όπως ορίζονται στην παράγραφο κατωτέρω) δεν κατείχαν την 22.12.2016, ήτοι σε 365.377 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 2,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ουδεμία Μετοχή κατείχετο από τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την ως άνω ημερομηνία.
Συντονισμένα πρόσωπα με τον Προτείνοντα (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, οι Μέτοχοι του Προτείνοντος και συγκεκριμένα η εταιρεία “D-Marine Investments Holding B.V.” και η εταιρεία «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.». Στα Συντονισμένα Πρόσωπα περιλαμβάνονται επίσης τα πρόσωπα που ελέγχονται από τους Μετόχους του Προτείνοντος, το πρόσωπο που ελέγχει έκαστο των Μετόχων του Προτείνοντος, καθώς και τα πρόσωπα μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος στους Μετόχους του Προτείνοντος, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην ενότητα 2.4 του Πληροφοριακού Δελτίου.
Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν έχουν αποκτήσει και δεν προτίθενται να αποκτήσουν Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.
 
3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Η περίοδος αποδοχής (η «Περίοδος Αποδοχής») κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι μπορούν να δηλώνουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει στις 7 Απριλίου 2017 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει στις 5 Μαΐου 2017 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες.
 
4. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου, ο Προτείνων προσφέρει στους Μετόχους που θα αποδεχθούν εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση («Αποδεχόμενοι Μέτοχοι») ποσό €10,02 («Προσφερόμενο Αντάλλαγμα») τοις μετρητοίς για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, θα αφαιρεθούν, τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενα σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην E.X.A.E. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Επίσης, σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στον Προτείνοντα. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης και ο προαναφερόμενος φόρος.
 
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν εγκύρως την ειδική δήλωση αποδοχής (η «Δήλωση Αποδοχής») σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. στην Ελλάδα. Έντυπα των Δηλώσεων Αποδοχής θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα ως άνω υποκαταστήματα στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Εναλλακτικά, Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση δύνανται, κατ’ επιλογήν τους, να εξουσιοδοτήσουν το χειριστή του λογαριασμού αξιών που τηρούν στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (στο εξής το «Σ.Α.Τ.») στο οποίο είναι καταχωρημένες οι Μετοχές τους (στο εξής ο «Χειριστής») να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.
 
6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3461/2006, ήτοι μέχρι και την Τρίτη 9 Μαΐου 2017.
Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, που έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, θα πραγματοποιηθεί μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Σ.Α.Τ την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ»), έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, η οποία (καταβολή) θα πραγματοποιηθεί όπως προβλέπεται στην ενότητα 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.
 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ήτοι την 04.04.2017 κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης δεν κατέχει το 100% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ο Προτείνων:
α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) του άρθρου 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.
β) θα αναλάβει, ενεργώντας κατ’ άρθρο 28 του Νόμου, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 
Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (ως ανωτέρω ορίζεται) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρεία ς με την επωνυμία « ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α .Ε. », της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.
 
Η παρούσα Δημόσια Πρόταση, δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή καθ' οιονδήποτε τύπο (έγγραφο ή άλλως πως), άμεσα ή έμμεσ α, σε (νομικά ή φυσικά) πρόσωπα σε οιαδήποτε δικαιοδοσία, πλην της ελληνικής επικράτειας, όπου η διενέργεια μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, διατάξεως ή κανονισμού ή υπόκειται σε περιορισμούς. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, προς, ή η λήψη από, τις χώρες αυτές. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό, ή / και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προση κόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ούτε ο Προτείνων, ούτε ο Σύμβουλος φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οιοδήποτε πρόσωπο.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο του εγκριθέντος Πληρ οφοριακού Δελτίου, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν και να αναγιγνώσκουν προσεκτικά πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση .
Read 2626 times