Νέα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Dec 20 2017
Η ALPHA BANK A.Ε., μέτοχος της εταιρίας ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε, με την από 16.12.2016 επιστολή της, ενημέρωσε την εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι υπήρξε μεταβολή την 16.12.2016, συνεπεία διαθέσεως στην εταιρία HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ποσοστού μεγαλυτέρου των 2/3 των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.. Μετά την ανωτέρω συναλλαγή το ποσοστό της ALPHA BANK Α.Ε. επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.  διαμορφώθηκε σε 0%.
 
Η HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, μέτοχος της εταιρίας ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ενημέρωσε την εταιρία, με την από 19.12.2016 επιστολή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι υπήρξε μεταβολή, συνεπεία αγοράς ποσοστού μεγαλυτέρου των 2/3 των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.  Μετά την ανωτέρω συναλλαγή το ποσοστό της HOME HOLDIΝGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ διαμορφώθηκε σε 97,27%.
Read 2540 times