Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Dec 20 2017
Η εταιρεία «Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.» ανακοινώνει ότι στις 16.12.2016 προέβη σε σύναψη κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους έως 134.000.000 Ευρώ, με αρχική κάλυψη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την NBG Malta Limited, προς τον σκοπό της αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δανεισμού και της χρηματοδότησης του μελλοντικού επενδυτικού προγράμματός της.
 
Στα πλαίσια του ως άνω δανείου, η εταιρεία προέβη την ίδια ημέρα σε αποπληρωμή του υπολοίπου του υφιστάμενου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου της προς εταιρείες του ομίλου Alpha Bank, συνολικού ύψους 67.239.190,63 Ευρώ.
Read 2358 times