Νέα

Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2016

Dec 20 2017
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,8 εκατ. έναντι Ευρώ 3,4 εκατ. πέρυσι. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 14,5 εκατ., έναντι Ευρώ 15,0 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
 
Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 51 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 434 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
 
Αθήναι, 25 Αυγούστου 2016
 
    
Read 2399 times