Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Dec 20 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007
 
H «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» (“Ιονική Ξενοδοχειακή A.E.”), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/30.4.2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου υπ αρ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 23 Αυγούστου 2016, έλαβε γνωστοποίηση από την Alpha Bank (“Τράπεζα”), σύμφωνα με την οποία, στις 22.8.2016, η Τράπεζα απέκτησε άμεσο ποσοστό 97,27% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Ιονική Ξενοδοχειακή A.E. που αντιστοιχεί σε 13.039.063 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές επί συνόλου 13.404.440 μετοχών της εκδότριας εταιρίας, λόγω αγοράς τους από τις συνδεδεμένες της εταιρίες Alpha Group Investments Ltd, Ionian Equity Participations Ltd, Ιονική Συμμετοχών Α.Ε., Ωκεανός Α.Τ.Ο.Ε.Ε. και Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. κατά ποσοστά 89,77%, 1,87%, 1,87%, 1,87% και 1,87% αντιστοίχως. Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, το έμμεσο ποσοστό της Τραπέζης επί των δικαιωμάτων ψήφου της Ιονική Ξενοδοχειακή A.E. κατήλθε από 97,27% σε 0%. Η συναλλαγή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εσωτερικής αναδιαρθρώσεως του χαρτοφυλακίου του Ομίλου Alpha Bank προς το σκοπό εξυπηρετήσεως επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και υπό όρους σύμφωνους με τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται σε παρεμφερείς συναλλαγές.  
Read 2479 times