Νέα

Ανακοίνωση [5.8.2016]

Dec 20 2017
Η εταιρία Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις A.E. (´I.Ξ.E.ª) ανακοινώνει ότι έλαβε την ακόλουθη ενημέρωση από την πλειοψηφούσα μέτοχό της Alpha Bank A.E. (“Alpha Bank” ή ´Τράπεζαª) διά επιστολής με ημερομηνία την 5.8.2016:
 
´Η Alpha Bank ενημερώνει διά της παρούσας την Ι.Ξ.Ε. ότι, σε συνέχεια της από την 26.7.2016 επιστολής της, η Τράπεζα με την υποστήριξη του χρηματοοικονομικού της συμβούλου Citigroup Global Markets Ltd. ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών (´Δεσμευτικές Προσφορέςª) που υπεβλήθησαν από ενδιαφερόμενους επενδυτές στο πλαίσιο διαδικασίας εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της Ι.Ξ.Ε. (´Διαδικασίαª). Σε συνέχεια της σχετικής αξιολογήσεως των Δεσμευτικών Προσφορών, η Alpha Bank επέλεξε ως προτιμητέο επενδυτή (Προτιμητέος Επενδυτήςª) την κοινοπραξία απαρτιζόμενη από τις εταιρίες Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε. και D-Marine Investments Holding B.V.
 
Η Alpha Bank έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με τον Προτιμητέο Επενδυτή προς τον σκοπό ολοκληρώσεως της Διαδικασίαςª. Η I.Ξ.E. θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό αναφορικά με οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη επί της Διαδικασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Read 2337 times