Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ [26.07.2016]

Dec 20 2017
Ανακοίνωση ΙΞΕ σε Χ.Α.
 
Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνεται ότι η μέτοχος της εταιρίας Alpha Bank Α.Ε. («Alpha Bank») προέβη σε ενημέρωση αναφορικά με το θέμα της διαδικασίας πωλήσεως του πλειοψηφικού ποσοστού της στην εταιρία, ως ακολούθως:
 
«Σε απάντηση της από [26.7.2016] επιστολής σας και εν συνεχεία της από 17.2.2016 ανακοινώσεως της Alpha Bank A.E. («Alpha Bank» ή «Τράπεζα»), σας ενημερώνουμε ότι η Τράπεζα έχει λάβει δεσμευτικές προσφορές από ενδιαφερόμενους επενδυτές («Δεσμευτικές Προσφορές») στο πλαίσιο διαδικασίας (η «Διαδικασία») για την πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής της (ανερχόμενο σε 97,3% περίπου) στο μετοχικό κεφάλαιο της «Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.» («IΞE»), εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του ξενοδοχείου Hilton Αθηνών.
 
Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι η Alpha Bank ευρίσκεται στη διαδικασία αξιολογήσεως των Δεσμευτικών Προσφορών και θα προβεί εγκαίρως και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην ενημέρωση σας, όσο και του επενδυτικού κοινού, επί των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας.»
Read 2439 times