Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ [8.6.2016]

Dec 20 2017
Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Iονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Κράτος-Μέλος καταγωγής της Iονικής Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. είναι η Ελλάδα.
 
Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, άρθρο 3, παρ. 1, εδάφιο (η), περίπτωση (δδ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4374/2016 (ο οποίος ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2013/50/ΕΕ).
Read 2413 times