Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Dec 20 2017
Κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», ως σήμερα ισχύει, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 21 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της Τραπέζης ALPHA BANK, επί της οδού Σταδίου, αριθ. 40 (3ος όροφος), 102 52 ΑΘΗΝΑΙ.
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
 
1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντιστοίχως τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2015
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική Χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
6. Ορισμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008.
Σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 2, εδ. β’ και 28α, του Κ.Ν. 2190/1920, η Εταιρία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:
 
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση
 
Σε κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει μόνον οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την ημερομηνία καταγραφής («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή την 16 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας (αρχικής) συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
 
Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας μετά των αρχείων του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, ο Μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.. Περαιτέρω, η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής και την οικεία συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου
 
Οι δικαιούχοι Μέτοχοι, σύμφωνα με όσα περιγράφονται ανωτέρω, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/Μέτοχοι μπορούν να ορίσουν έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους τους. Μέτοχος, που κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.
Έντυπο πληρεξουσιότητος για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην Έδρα της Εταιρίας, που ευρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών, αριθ. 77 (3ος όροφος), 104 47 ΑΘΗΝΑΙ, τηλέφωνο 210 3487231, ως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.ionianhe.gr).
 
Τo έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Έδρα της Εταιρίας, που ευρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών, αριθ. 77 (3ος όροφος), 104 47 ΑΘΗΝΑΙ, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως ή με Telefax στον αριθμό 210 3487233, στην ίδια προθεσμία (καταληκτική ημερομηνία 18 Ιουνίου 2016).
Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, προ της ενάρξεως συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου.
 
Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:
 
α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν,
β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α έως και γ.
 
Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή δι’ αλληλογραφίας), ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου διά ηλεκτρονικών μέσων.
 
Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων
 
(α) Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία 5 Ιουνίου 2016). Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, ενώ η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως (καταληκτική ημερομηνία 7 Ιουνίου 2016) και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Mετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.
 
(β) Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία 13 Ιουνίου 2016), όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.ionianhe.gr), έξι (6) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία 14 Ιουνίου 2016) , σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη.
 
(γ) Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δι’ αιτήσεως που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως (καταληκτική ημερομηνία 15 Ιουνίου 2016), όπως παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την
πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Eταιρίας (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 39, παρ. 4).
 
(δ) Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, δι’ αιτήσεως που θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως (καταληκτική ημερομηνία 15 Ιουνίου 2016), όπως το τελευταίο χορηγήσει προς τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά της Συνελεύσεως.
 
Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες
 
Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην Έδρα της Εταιρίας, που ευρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών, αριθ. 77 (3ος όροφος, τηλέφωνο 210 3487231), 104 47 ΑΘΗΝΑΙ), από όπου οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 27, παρ. 3, Κ.Ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.ionianhe.gr).
 
Αθήναι 31 Μαΐου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Read 2439 times