Νέα

Αποτελέσματα Έτους 2015

Dec 20 2017
Το 2015, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,8 εκατ. έναντι Ευρώ 6,4 εκατ. πέρυσι, αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 29,8 εκατ., έναντι Ευρώ 28,9 εκατ. κατά την αντίστοιχη χρήση του 2014.
 
Καθώς η θετική πορεία του τουριστικού ρεύματος συνεχίσθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια τουέτους, η λειτουργία του ξενοδοχείου ωφελήθηκε από τη βελτίωση της πληρότητας και την αύξηση της μέσης τιμής δωματίου. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 2,2 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 0,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενισχυμένα επίσης από την αλλαγή του συντελεστή φορολογίας.
Read 2391 times