Νέα

Ανακοίνωση [17.2.2016]

Dec 20 2017
Η Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. (“Ιονική Ξενοδοχειακή”) ανακοινώνει ότι, όπως πληροφορήθηκε από την Alpha Bank A.E. (“Alpha Bank”), πλειοψηφούσα μέτοχό της, η Alpha Bank δημοσίευσε πρόσκληση προς «ειδικούς επενδυτές», κατά την έννοια του άρθρου 2 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του άρθρου 2 παρ. 1(στ) του ν.3401/2005, και σε επενδυτές που εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 3 παρ. 2(c) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του άρθρου 3 παρ. 2(γ) του ν.3401/2005, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τον σκοπό αποκτήσεως του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής της (ανερχομένου σε 97,3% περίπου) στο μετοχικό κεφάλαιο της Ιονικής Ξενοδοχειακής (“Διαδικασία”).
 
Για περαιτέρω πληροφορίες οι επενδυτές δύνανται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Alpha Bank www.alpha.gr
 
Η Ιονική Ξενοδοχειακή θα τηρεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους επενδυτές ενήμερους επί της Διαδικασίας.
Read 2359 times