Νέα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

Dec 20 2017
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,4 εκατ. έναντι Ευρώ 3,2 εκατ. πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 15,0 εκατ., έναντι Ευρώ 14,7 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
 
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 434 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 127 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
 
Αθήναι, 28 Αυγούστου 2015
Read 2477 times