Νέα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Dec 20 2017
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 594 χιλ. έναντι Ευρώ 666 χιλ. πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 6,0 εκατ., όσο και κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες Ευρώ 617 χιλ. έναντι ζημίας Ευρώ 586 χιλ. κατά το πρώτο τρίμηνο 2014.
Read 2372 times