Νέα

Αποτελέσματα έτους 2014

Dec 20 2017
Το 2014, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,4 εκατ. έναντι Ευρώ 4,1 εκατ. πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 57,1%. O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 28,9 εκατ., έναντι Ευρώ 26,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη χρήση του 2013.
Η συνεχιζόμενη αυξητική τάση του τουριστικού ρεύματος στη διάρκεια του 2014, σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση των δαπανών, οδήγησε σε σημαντική αύξηση του μικτού κέρδους κατά το 2014.
Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν κέρδος Ευρώ 592 χιλ., το 2014, έναντι ζημίας Ευρώ 1,9 εκατ., κατά την αντίστοιχη χρήση του 2013.
Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 320 χιλ., έναντι Ευρώ 755 χιλ. αντίστοιχα.
Read 2441 times